Bộ Công Thương: Cải thiện năng lực các dịch vụ logistics lên 3 – 5 bậc

19213

Bộ Công Thương vừa có quyết định số 164/QĐ-BCT ngày 19 tháng 1 năm 2021 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ.

Bộ Công Thương vừa có quyết định số 164/QĐ-BCT ngày 19 tháng 1 năm 2021 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Theo đó, đáng lưu ý, mục tiêu chung là hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cho ngành công thương về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Ngoài ra, Bộ Công Thương phấn đấu cải thiện thứ bậc của Việt Nam trên các bảng xếp hạng của WB, WEF, WIPO, UN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 được giao cho ngành công thương theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Các mục tiêu cụ thể là cải thiện xếp hạng tiếp cận điện năng theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới như nâng xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng lên 5 – 7 bậc (chỉ số A6) so với năm 2018.

Cùng với đó, cải thiện xếp hạng hiệu quả logictics theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới nâng xếp hạng chỉ số chất lượng và năng lực các dịch vụ logistics lên 3 – 5 bậc (chỉ số D1) so với năm 2018.

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ, yêu cầu, tiến độ công việc, giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp, hiệu quả thực hiện cho từng đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuộc lĩnh vực được giao để bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Quyết định 164/QĐ-BCT được căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.

Bộ Công Thương ban hành kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/1/2021./.

Nguồn: BNEWS

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]