Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

15304

Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam đóng vai trò quan trọng cho điều hành chính sách xuất, nhập khẩu, dịch vụ và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thực hiện Luật Thống kê 2015, Bộ này đã xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo này đang được xin ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ .

Theo dự thảo Tờ trình, danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 2011 trong những năm qua đã phát huy tốt vai trò trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch và thống kê. Cụ thể, trong quản lý kinh tế – xã hội, danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam đóng vai trò quan trọng cho việc điều hành chính sách xuất, nhập khẩu dịch vụ, trong hoạch định chính sách, quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Trong thống kê, việc áp dụng danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 2011 giúp thống kê từ thu thập thông tin đến biên soạn các kịch bản kinh tế theo lĩnh vực xuất, nhập khẩu dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế trong nước cũng như so sánh khu vực và quốc tế.

Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 2011 không những được áp dụng trong quản lý, thống kê mà còn được các Bộ, ngành khác sử dụng như: Ngân hàng Nhà nước trong thống kê Cán cân thanh toán quốc tế; Bộ Công Thương, các Bộ quản lý chuyên ngành trong đàm phán hội nhập và thực hiện cam kết quốc tế về dịch vụ, sử dụng để đàm phán và trong công tác quản lý ngành, lĩnh vực; Cơ quan Thống kê các cấp, thống kê cơ sở trong thống kê tài khoản quốc gia; thống kê xuất, nhập khẩu dịch vụ.

Đối với trong nước, danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 2011 gồm 12 nhóm dịch vụ được chi tiết thành các phân nhóm, sản phẩm dịch vụ với mã hóa 4 chữ số. Trong 12 nhóm này, 11 nhóm (trừ dịch vụ logistic) sử dụng toàn bộ nội dung và mã 3 chữ số của danh mục EBOPS, sau đó chi tiết thêm một chữ số nhằm phù hợp yêu cầu của Việt Nam.

Đối với quốc tế, danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 2011 được xây dựng trên cơ sở thống nhất hoàn toàn với Danh mục dịch vụ mở rộng trong cán cân thanh toán quốc tế EBOP 2002 và Cán cân thanh toán quốc tế, phiên bản 5 (BPM5) theo khuyến nghị của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, qua 9 năm áp dụng, phân nhóm của danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 2011 cần được sửa đổi để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về thông tin thống kê phục vụ cho quá trình đàm phán, hội nhập, công tác thống kê xuất nhập khẩu dịch vụ. Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 2011 cần được sửa đổi, ban hành phù hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo chuẩn mực và tính so sánh quốc tế theo khuyến nghị của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi sẽ được tiến hành trên cơ sở nghiên cứu danh mục dịch vụ mở rộng trong cán cân thanh toán quốc tế, phiên bản năm 2010 (EBOPS 2010) và đảm bảo tương thích với Tài khoản quốc gia 2008 (SNA 2008), Cán cân thanh toán quốc tế, phiên bản 6 (BPM6).

Dự thảo sửa đổi danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam 2011 gồm 2 phần: phần I – danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và phần II – nội dung của từng dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; trong đó, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu chia làm 5 cấp, cấp 1 tuân thủ hoàn toàn theo EBOPS 2010, từ cấp 2 đến cấp 5 ngoài những dịch vụ chi tiết theo từng cấp tương ứng trong EBOPS còn được phát triển phù hợp với đặc điểm nền kinh tế Việt Nam.

Dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu gồm 12 nhóm dịch vụ: dịch vụ gia công; dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa chưa được chi tiết ở nơi khác; dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch và dịch vụ đi lại khác; dịch vụ xây dựng; dịch vụ bảo hiểm và hưu trí; dịch vụ tài chính; phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ; dịch vụ máy tính, thông tin và viễn thông; dịch vụ kinh doanh khác; dịch vụ cá nhân, văn hoá và giải trí; hàng hóa, dịch vụ Chính phủ chưa được phân loại ở nơi khác./.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]