Sửa Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

23349

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam nhằm sửa đổi Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg (VCITS 2011) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến hoàn thiện.

Việc sửa đổi VCITS 2011 nhằm thay đổi về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ trong nền kinh tế Việt Nam; đồng thời, nâng cao tính tương thích của Danh mục giữa các phiên bản và với các phân loại thống kê khác.

Theo đó, 4 nguyên tắc chính sửa đổi VCITS 2011 là: bảo đảm phản ánh đầy đủ với ngôn ngữ dễ hiểu các dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam; bảo đảm sự liên tục và tính so sánh của Danh mục từ phiên bản cũ sang phiên bản mới; bảo đảm thích hợp với điều kiện cụ thể của nền kinh tế Việt Nam trong việc thu thập số liệu theo từng dịch vụ trong Danh mục cũng như bảo đảm sự liên tục và tính so sánh quốc tế trong cập nhập dịch vụ mới theo khuyến nghị của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong những năm qua, VCITS 2011 đã phát huy tốt vai trò trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch và thống kê. Tuy nhiên, đến nay, Danh mục cần thiết được sửa đổi, ban hành mới do liên quan đến vấn đề pháp lý; tình hình trong nước cũng như quốc tế.

VCITS 2011 đóng vai trò quan trọng trong điều hành chính sách xuất, nhập khẩu dịch vụ, trong hoạch định chính sách, quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. VCITS 2011 không chỉ được áp dụng trong công tác quản lý, thống kê mà còn được các bộ, ngành khác sử dụng trong đàm phán hội nhập và thực hiện cam kết quốc tế về dịch vụ, sử dụng để đàm phán và trong công tác quản lý ngành, lĩnh vực…

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Singapore theo địa chỉ [email protected]